Konuya Cevap Yaz

Aşağıda atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde bulunan polis eş durumu yönetmelik maddelerini sıraladım. İhtiyacı olanlar bakabilirler.Madde 18 – (Değişik : 16/2/2016-2016/8539 K.)


Mazeret atamaları aşağıdaki hallerde talep edilebilir.


a) Personelin veya eş ve çocuklarının hastalığı nedeniyle bulunduğu yerde görev yapamayacağının tam teşekküllü

Devlet hastanesinden veya üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç, alınan sağlık kurulu raporu ile

belgelenmesi.


b) 38 inci maddede yer alan eş durumu ve 40 ıncı maddede yer alan öğrenim durumu ile ilgili şartların ortaya

çıkması.


c) Personelin boşanması ve boşandığını mahkeme ilamı ile belgelemesi üzerine kendi talebi.


d) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılanların kendi istekleriyle atanma talebinde bulunması.

(Değişik fıkra: 6/6/2016-2016/8872 K.) Personelin, bu Yönetmelikte belirtilen süre kadar en az bir defa ikinci


bölgede hizmet görmesi zorunludur. İkinci bölgede, Bakanlıkça uygun görülen yerlerde, o yer için belirlenmiş zorunlu hizmet


süresi kadar daha kesintisiz olarak görev yapanlar, zorunlu bölge ikinci görevini tamamlamış sayılır.


Bu Yönetmelikte öngörülen mazeretler dahil, her ne sebeple olursa olsun ikinci bölge hizmetinden sarfınazar


edilemez. Ancak, sağlık veya eş durumu sebebiyle ikinci bölgeye gidemeyeceği belgelenenler hakkında Yönetmeliğin 39


uncu maddesinin (a) ve (b) bentleri uygulanır

Eş Durumu Bakımından Yer Değiştirme


Madde 38- (Değişik: 15/2/2002 - 2002/3814 K.) Emniyet Teşkilatında çalışan eşlerden birisi, kadro müsait olduğu takdirde


diğerinin bulunduğu yere atanabilir.


Eşleri emniyet mensubu olmayanlar kadro müsait olduğu takdirde, kurumlar arası koordinasyon sağlanarak, bölge hizmet süresini


aksatmamak kaydıyla, istekleri üzerine eşlerinin görevli bulunduğu yerlere de atanabilirler.


Eş durumu sebebiyle personel bir yerde, o bölge için tespit olunan hizmet süresinden en çok üç yıl fazla kalabilir

Madde 39 – Personelin, sağlık ve eş durumu sebebiyle Yönetmeliğin 30, 37 ve 38 inci maddelerinde gösterilen usul ve esaslara göre


erteleme ve yer değişikliği yapılır. Ancak;


a) Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde sayılan hallerden biri sebebiyle başka bir ile atandıkları halde, kendisinin veya eş ve


çocuklarının sağlık durumları sebebiyle atandığı yerde veya eski görev yerinin dışında bir bölgede görev yapamayacağı tam teşekküllü bir


Devlet hastanesinden veya üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç, alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelenenler, önceden


adlarına tebligat yapılmak suretiyle doğrudan,
b) (Değişik: 15/2/2002 - 2002/3814 K.) Yer değiştirme işlemine tabi personelin kendisinin, eş veya çocuklarının sağlık özürleri


sebebiyle en fazla 6 yıl, eş durumu sebebiyle 3 yıl ertelenebilme imkanı tanıyan 30 ve 38 inci maddelerdeki hükme rağmen, bu süreden fazla


aynı yerde veya bölgede kalmak zorunda bulunanlar, kendilerine bildirilerek Emniyet Genel Müdürünün teklifi, Bakan'ın onayı ile Genel


İdari Hizmetleri sınıfından bir göreve atanabilirler.
Umarım yardımcı olabilmişimdir.  


Şunlarada bakınız:


Polis eş durumu tayini


Eş Durumu tayinindeki değişiklikler hakkında


Misafir Kullanıcı #181 - 18-05-2017 01:28:34
Mrb. Öncelikle Doğu görevini tamamlayan ve başka il e tayini çıkan polis memurunun, 2 Yıl ipka vermesi, eşinin sigortalı çalışması ve başka bi il e gitmesi durumunda Polis es sigortalı çalışan eşin yanına tayin isteyip gidebilir mi ??? Yani polis es tayin yerine gitmek zorunda mıdır ? Sigortalı çalışan eşin yanına gitmesi onaylanir mı ? Çok karışık bizim durum

Konuya Cevap Yaz
YUKARI GİT
×

Gönderiyi Düzenle

Yükleniyor